NFBE - Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi, logo

Vedtekter


Sist endret på Generalforsamling 30. september 2018.

§ 1 Foreningens navn er ”Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi”, forkortet til NFBE.

§ 2 FORMÅL

 1. Foreningen skal drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi informasjon og hjelp til alle som er født med blæreekstrofi og/eller epispadi, samt deres familier.
 2. Foreningen skal spre kunnskap om blæreekstrofi og epispadi til sykehus, helsepersonell, NAV og utdanningsinstitusjoner innen helsevesenet.

§ 3 MEDLEMSSKAP

 1. Medlemskap kan tegnes av alle som er født med blæreekstrofi og/eller epispadi, av deres pårørende og av andre som har interesse av å støtte foreningens arbeid.
 2. Kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Kontingent betales årlig.
 3. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.

§ 4 STYRET

 1. Styret består av leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. Styret har to varamedlemmer med møterett. Det bestrebes geografisk spredning og jevn kjønnsfordeling på styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
 2. Leder skal ta ansvar for å innkalle til styremøter og lede disse. Leder fører foreningens protokoll og utarbeider forslag til årsberetning som godkjennes av styret.
 3. Nestleder overtar for leder ved dennes forfall.
 4. Kassereren fører regnskap og legger dette fram til revisjon hos statsautorisert eller registrert revisor hvert år. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 5 LIKEPERSONER

 1. Foreningen har opprettet et likepersonsapparat. Likepersonen samarbeider med styret. Henvendelser til offentlige instanser skal skje fra foreningens styre.
 2. Styret bestemmer antall likepersoner og inndeling. Styret kan til enhver tid vurdere og skifte ut likepersoner. Styrets avgjørelse er endelig.

§ 6 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.
 2. Ordinær generalforsamling holdes om mulig i forbindelse med foreningens helgeseminar. Ordinær generalforsamling holdes hvert år. Varsel om generalforsamling legges ut på foreningens hjemmeside 3 måneder på forhånd. Saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest to måneder før generalforsamlingen. Saksliste og eventuelle sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside senest 14 dager før generalforsamlingen.
 3. Stemmerett har alle som fyller 15 år i valgåret og har betalt medlemskontingent. Dersom barn under 15 år står som selvstendig medlem har en av de foresatte stemmerett.
 4. Lovendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen.
 5. Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen.
 6. Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis styret finner det nødvendig eller hvis 1/5 av medlemmer med stemmerett fremmer skriftlig krav om det.
 7. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Rikshospitalet, Barnekirurgisk seksjon.

§ 7 VALG

 1. Generalforsamlingen velger foreningens leder, kasserer, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges for en periode på to år. Styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem velges i oddetallsår. Kasserer, to styremedlemmer og et varamedlem velges i partallsår. Styret avholder konstituerende møte snarest.
 2. Generalforsamlingen velger en valgkomite på tre medlemmer. Alle velges for perioden fram til neste ordinære generalforsamling. Valgkomiteen velger en leder som er ansvarlig for å ha forslag til kandidater til nytt styre senest en måned før generalforsamlingen. Leder av valgkomiteen har ansvar for gjennomføring av valget på generalforsamlingen. Valgkomiteen bør sørge for kontinuitet i styret.
 3. Ved frafall fra verv i perioden har styret fullmakt til å utnevne nye medlemmer av styret.
Personvern
| © | Levert av
TALA