Vedtekter

Sist endret på ekstraordinær generalforsamling 7. november 2010.

 • § 1 Foreningens navn er ”Norsk Forening for Blæreexstrofi og Epispadi”, forkortet til NFBE.
 • § 2 FORMÅL
  A) Foreningen skal gi informasjon og hjelp til alle som er født med blæreexstrofi og/eller epispadi, samt deres familier.
  B) Foreningen skal spre kunnskap om blæreexstrofi og epispadi til sykehus, leger, sosialetat, trygdeetat og utdanningsinstitusjoner innen helsevesenet.
 • § 3 MEDLEMSSKAP
  A) Medlemsskap kan tegnes av alle som er født med blæreexstrofi og/eller epispadi, av deres pårørende og av andre som har interesse av å støtte foreningens arbeid.
  B) Kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Kontingent betales årlig.
  C) Utmelding av foreningen skal skje skriftlig.
 • § 4 STYRET
  A) Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer Styret har to varamedlemmer med møterett.
  Vervene søkes fordelt jevnt mellom foresatte og medlemmer med blæreexstrofi og/eller epispadi. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.
  B) Leder skal ta ansvar for å innkalle til styremøter og lede disse.
  C) Nestleder overtar for leder ved dennes forfall.
  D) Sekretæren fører foreningens protokoll og utarbeider forslag til årsberetning som godkjennes av styret.
  E) Kassereren fører regnskap og legger dette fram til revisjon hos statsautorisert eller registrert revisor hvert år.
  Regnskapsåret følger kalenderåret.
 • §5 LIKEMENN
  Foreningen har opprettet et likemannsapparat. Likemannens oppgav er å hjelpe til og knytte kontakt mellom medlemmene i sitt område. Likemannen samarbeider med styret. Henvendelser til offentlige instanser skal skje fra foreningens styre.
  Styret bestemmer antall likemenn og inndeling. Likemenn utnevnes av styret umiddelbart etter generalforsamling. Styret kan til en hver tid vurdere og skifte ut likemenn. Styrets avgjørelse er endelig.
 • §6 GENERALFORSAMLING
  A) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.
  B) Ordinær generalforsamling holdes om mulig i forbindelse med foreningens helgeseminar. Ordinær generalforsamling holdes hvert år. Varsel om generalforsamling legges ut på foreningens hjemmeside 3 måneder på forhånd. Saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest to måneder før generalforsamlingen. Saksliste og eventuelle sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside senest 14 dager før generalforsamlingen.
  C) Stemmerett har alle som fyller 15 år i valgåret og har betalt medlemskontingent. Dersom barn under 15 år står som selvstendig medlem har en av de foresatte stemmerett.
  D) Lovendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen.
  E) Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer med stemmerett på generalforsamlingen.
  F) Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis styret finner det nødvendig eller hvis 1/5 av medlemmer med stemmerett fremmer skriftlig krav om det.
  G) Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Rikshospitalet, Barnekirurgisk seksjon.
 • § 7 VALG
  Generalforsamlingen velger foreningens leder, kasserer, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer. Alle velges for en periode på to år. Styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem velges i oddetallsår. Kasserer, to styremedlemmer og et varamedlem velges i partallsår. Styret avholder konstituerende møte snarest. Generalforsamlingen velger en valgkomite på tre medlemmer. Alle velges for perioden fram til neste ordinære generalforsamling. Valgkomiteen velger en leder som er ansvarlig for å ha forslag til kandidater til nytt styre senest en måned før generalforsamlingen. Leder av valgkomiteen har ansvar for gjennomføring av valget på generalforsamlingen.
  Valgkomiteen bør sørge for kontinuitet i styret.
  Ved frafall fra verv i perioden har styret fullmakt til å utnevne nye medlemmer av styret.